Forudsætninger og forbehold


Dette er en standardskrivelse til vores mindre byggeopgaver, og det er ikke sikkert samtlige punkter er relevante for jeres opgave. Er der spørgsmål nedenstående står vi naturligvis til disposition.


 1. Er der modstridende indhold af udbudsmaterialet og fastpristilbuddet gælder fastpristilbuddet forud for udbudsmateriale, almindelige betingelser samt bygherreforbehold.
 2. Medmindre andet fremgår skriftligt af fastpristilbuddet er nedenstående forudsætninger og forbehold gældende.
 3. Fastpristilbud er gældende 21 dage fra dags dato.
 4. Tilbuddet forudsætter samtlige arbejder accepteres i fastpristilbuddet.
 5. Ved større projekter er det bygherres pligt og ansvar at tegne en entreprise/all-risk forsikring som NHR Byg er inddækket under. Denne forsikring dækker typisk tyveri, hærværk og skader på eksist. bygningsdele, materialer og værktøj. Beløbet er typisk beskedent ift. entreprisesummen og forsikringen kan tegnes hos de fleste gængse forsikringsselskaber i Danmark.
 6. Arbejder udføres iht. gældende regler AB-forenklet for virksomheder og foreninger.
 7. Arbejder udføres iht. gældende regler AB-forbruger for privatpersoner.
 8. Det forudsættes, at bygherre har afklaret godkendelser og samtykke med de respektive interessenter.
 9. Der er ikke medtaget konstruktions- eller myndighedsprojekt, hvorfor dette påhviler bygherre at levere og afklare forhold herom hvis relevant.
 10. Tilbuddet må ikke videregives til tredje part og er udelukkende henvendt til bygherre.
 11. Fastpristilbuddet indeholder den mængde af arbejder, som fremgår af tilbuddet. Ydelser eller materialer der ikke fremgår af tilbuddet er ikke inkluderet i tilbuddet. Det påhviler bygherre at gennemlæse fastpristilbuddet grundigt og sikre sig, at ydelserne er ioverensstemmelse med ønsker og krav.

  Praktiske forudsætninger (hvis relevant)

 12. Der skal være ryddet og tilgængeligt for personlige ejendele og inventar, hvor arbejder forestår.
 13. Adgangsforhold til strøm, vand samt toiletfaciliteter.
 14. Udlevering af minimum et sæt nøgler med markat. Vi opsætter nøgleboks på matriklen om muligt.
 15. Ved bygherreleverancer påhviler det bygherre at levere rettidigt og i den fornødne kvalitet og mængde.
 16. Bistår bygherre eller dennes eksterne håndværkere med fagentrepriser skal arbejdet udføres i tilfredsstillende kvalitet og inden for den angivne tidsfrist.
 17. Det forudsættes, at eksisterende bygningsdele fremstår i god stand udført efter gældende anvisninger jf. opførsels-/renoveringsår.
 18. Bygherre stiller faciliteter til rådighed for opbevaring af materialer og værktøj på forsvarlig vis under hele byggeforløbet.
 19. Forbehold for skader på tilstødende bygningsdele ifm udførsel og nedrivning.


  Udfaldskrav til det udførte

 20. Arbejder udføres iht. gældende regler, producentanvisninger og god byggeskik.
 21. Medmindre andet defineres af bygherre skriftligt inden opstart, påhviler det den enkelte faggruppe at træffe beslutninger om udførslen under hensynstagen til producentanvisninger, god byggeskik samt de tolerancer der må være forventeligt ifm renovering af ældre ejendomme.

  Betalingsbetingelser

 22. Mindre opgaver faktueres efter afslutning 8 dage netto.
 23. Større projekter faktureres typisk i rater, men aftales skriftligt inden opstart.
 24. Ved leverance af materiel med høj anskaffelsesværdi, lang leveringstid, forsinkelser og/eller pauser/udsættelser af byggeriet kan NHR byg til hver tid opkræve acontobetaling.
  .